.سنگ مهبید ، جواهری از کوهستان های زیبای ایران است که در گونه مرمریت شاخص می شود

رنگ های کرم ، سفید و صورتی آن دل هر دوستدار سنگ را برده و آرامش مخصوصی را هدیه

 .می کند

مرمریت مهبید ، محکم ترین مرمریت در میان مرمریت های متنوع ایران بوده و به همین خاطر

 .بیشترین مشتری را جلب می نماید

آنان که مهبید را آزموده اند اذعان دارند که بیشترین بهره وری را در هرتن کوپ این معدن ؛ دیده

 .اند به طوری که هرتن سنگ مهبید بین نه تا یازده متر سنگ می دهد

این سنگ اگر چه از خانواده سنگ برج آزادی است ولی از نظر کارآئی و استحکام بر آن رجحان

 .دارد

مهبید را دهبید ثانی گفته اند و به حق لایق این نام بلکه در آینده جلوتر از آن خواهد بود

معدن سنگ مهبید ، با توجه به جوان بودن آن فعلا بیشترین اهتمام را به صادرات کوپ به خارج از کشور دارد ولی به سفارش بعضی خواستاران داخلی قسمتی از کوپ ها را در اختیار کارخانجات

 .داخلی برای استفاده در سازه های ایرانی می گذارد

 

All rights reserved.